Για την ρύθμιση του λογαριασμού email στο Outlook 2010 χρειάζεται να ακολουθήσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Aνοίξτε το Outlook 2010. Επιλέξτε την πρώτη καρτέλα Αρχείο (File).

Επιλέξτε Προσθήκη Λογαριασμού (Add Account).

Επιλέξτε την τρίτη επιλογή Μη αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων διακομιστή ή πρόσθετων τύπων διακομιστή (Manually configure server settings or additional server types).

Πατήστε Next.

Επιλέξτε Internet E-mail και πατήστε Next.

Συμπληρώστε τα πεδία:

  • Your name: To όνομά σας
  • E-mail address: Το email που σας δόθηκε το οποίο πρέπει να είναι name@mydomain.gr (όπου mydomain.gr γράφετε το domain σας).
  • Όνομα Χρήστη (Username): Το email που σας δόθηκε το οποίο πρέπει να είναι name@mydomain.gr (όπου mydomain.gr γράφετε το domain σας).
  • Κωδικός Πρόσβασης (Password): Το password που σας δόθηκε.
  • Λογαριασμός (Account): POP3
  • Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας (Incoming mail server): mail.mydomain.gr (όπου mydomain.gr γράφετε το domain σας)
  • Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing mail server): mail.mydomain.gr (όπου mydomain.gr γράφετε το domain σας)

Eνεργοποιήστε την επιλογή Απομνημόνευση Κωδικού (Remember password) .

Επιλέξτε Περισσότερες Ρυθμίσεις (More Settings)

Στην καρτέλα Γενικά (General) εμφανίζεται το όνομα του λογαριασμού σας, αλλάξτε καρτέλα και πατήστε Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing Server).

Στη δεύτερη καρτέλα Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing Server) πρέπει να είναι τσεκαρισμένα τα πεδία Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας  (My outgoing server (SMTP) requires authentication) και το (Use same settings as my incoming mail server).

Αλλάξτε καρτέλα και πατήστε Σύνδεση (Connection).

Στην καρτέλα Σύνδεση (Connection), επιλέξτε το Σύνδεση με χρήση τοπικού δικτύου (Connect Using My local area network (LAN)).

Αλλάξτε καρτέλα και πατήστε Για προχωρημένους (Advanced).

Στις ρυθμίσεις του Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Outgoing Server (SMTP)) πληκτρολογήστε 587 και σαν μέθοδο κρυπτογράφησης (Use the following type of encrypted connection) επιλέξτε Αυτόματο (Auto).

Στην επιλογή Διατήρηση αντιγράφων μηνυμάτων στον διακομιστή (Leave a copy of messages on server) επιλέξτε να μην είναι τσεκαρισμένη.

Τέλος, πατήστε ΟΚ.

Στο αρχικό παράθυρο πατήστε Επόμενο (Next).

Στο αμέσως επόμενο βήμα, το Outlook προσπαθεί να στείλει δοκιμαστικό email. Tο Outlook συνδέεται με τον Server εισερχομένων (Incoming Mail Server), ολοκληρώνεται η εργασία επιτυχώς και στέλνει ένα test μήνυμα (Outgoing Mail Server) επίσης επιτυχώς.

Τελικά, πατήστε Finish (Τέλος).